Café Dugnad

Café Dugnad er et lavtærskeltilbud til mennesker som bruger stoffer, hjemløse, mennesker med psykiske problemer og andre marginaliserede grupper som opholder sig på Vesterbros åbne stofscene.

Café Dugnad er indrettet med et åbent cafélokale i direkte forbindelse med et køkken. Vi lægger vægt på sund hjemmelavet mad med et højt næringsindhold, et højt serviceniveau og god stemning. Vi tilbyder morgenmad, frokost og aftensmad. Derudover bliver der serveret kaffe, the mm. Alt mad og drikke er gratis.

Ideologisk er tanken at Café Dugnad fungerer som en café på samme vilkår, som alle andre caféer. Personerne der bruger cafeen er gæster. Grundlæggende værdier i tilgangen til gæsterne er respekt, anerkendelse, tillid og nærvær. Målet er at møde gæsterne som hele unikke personer med en historie, en frihed og et positivt værd. Et mål er ikke at reducere dem til personer med en problemidentitet, ´narkomaner´ eller problemadfærd.

Relationsarbejdet mellem gæster, ansatte og frivillige vægtes meget højt. For at fungere som brobyggende tilbud arbejdes der med udgangspunkt i en ´reaktiv cafepædagogisk tilgang´. Den cafepædagogiske tilgang betyder, at det ikke er et krav for at benytte cafeen, at man som gæst ønsker (hjælp til) en forandring af sin tilværelse. Ideologien er, at man er god nok, som man er. Ønsker en gæst hjælp af praktisk karakter, er det op til gæsten selv at henvende sig hos personalet, der så kan rådgive og vejlede i forhold til at komme i kontakt med myndigheder, sundhedstilbud, overnatningsmuligheder mv.

Cafeens formål er:

– at tilbyde stofbrugere, der færdes på indre Vesterbro, et alternativ til livet på gaden.
– at dække basale behov som mad, drikke og adgang til toiletter
– at være ramme for positive møder stofbrugerne, personale og frivillige imellem
– at forebygge og begrænse skader ved blandt andet at udlevere kanyler, sprøjter, sølvpapir, bikarbonat og rygeudstyr
– at bygge bro til sociale- og sundhedsfaglige indsatser

Café Dugnad og Beskæftigelsen

Halmtorvet 9c
1700 Kbh V

Åbningstider:
mandag-fredag: kl. 10-18
lørdag-søndag: lukket

Afdelingsleder Martin Skriver Nielsen
mskn@maendeneshjem.dk
Telefon: 61 65 19 67

Beskæftigelsen:

Beskæftigelsesprojektet er et lavtærskel beskæftigelsestilbud, hvor mennesker, som primært færdes i stofmiljøet på indre Vesterbro, kan komme i beskæftigelse. Arbejdsopgaverne består bl.a. renhold på gaderne omkring Halmtorvet, planteprojekter, opsamling af kompostaffald, sortering af indleveret tekstilgenbrug til Mændenes Hjem samt forfaldende arbejdsopgaver i Café Dugnad – hvor Beskæftigelsens værksted også er placeret. Derudover samarbejder Beskæftigelsen med andre nærliggende sociale tilbud omkring en række varierede arbejdsopgaver.

Beskæftigelsen har til formål, at tilbyde mennesker, som ikke kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet, at være i beskæftigelse hvor medindflydelse og ejerskab er essentielt. Der sættes fokus på den enkeltes styrker og ressourcer, hvoraf de forskellige arbejdsopgaver derfor tilrettelægges efter den enkeltes behov og ønsker. Beskæftigelsesprojektet har desuden til formål, at skabe beskæftigelse i ønske om, at forbedre den enkeltes livskvalitet i sin nuværende situation, samt skabe et meningsfuldt og værdigt arbejde.

TØJPROJEKTET – Et genanvendelsesprojekt

I det følgende an du læse lidt mere om baggrunden for tøjprojektet og genbrugsbutikken Solodaritet.

Formålet med projektet er at skabe støttet beskæftigelse for socialt udsatte mennesker og aktive stofbrugere på Indre Vesterbro og skabe øget livskvalitet for personer i vores målgruppe, ved meningsfuldt og værdigt arbejde med genanvendelse af tekstiler. Derudover vil vi fremme genbrug af tekstiler på indre Vesterbro, hvor der i øjeblikket ikke findes en nærgenbrugsstation. Projektet vil bidrage til optimeret kildesortering ved, at mindske tekstilspild og forurening, blandt andet ved at give beboere i området mulighed for, at komme af med deres brugte tøj og tekstiler på en nem og bæredygtig måde. Samtidigt skal projektet.

Baggrund og aktører:

I dag modtager Mændenes Hjem store mænger af brugt tøj fra private og virksomheder, som sorteres og uddeles til beboere og brugere af Mændenes Hjems tilbud, som har behov for det. Man kan således som bruger af Mændenes Hjem komme direkte ind fra gaden og få gratis, rent tøj hvis man eksempelvis har mistet sine ting eller ens tøj er i stykker, tilsølet eller lignende. Men Mændenes Hjem modtager meget mere, end der i dag er kapacitet til at modtage.

Personalet som på Mændenes Hjems kontaktsted modtager tøjet, har mange akutte, faglige opgaver med brugergruppen, så det kan være svært, at finde tid til, at sortere større mængder tøj og der er ikke kapacitet til, at transportere tøjet videre til en genbrugsplads. Der ligger en stor sorteringsopgave i at modtage tøjet. Meget kan ikke bruges, dels på grund af tøjets beskaffenhed (det kan for eksempel være, at tøjet er hullet, gammeldags og ikke falder i målgruppens smag, ikke passer til livet på gaden, eller størrelsen slet ikke passer mv.) og dels på grund af meget begrænset opbevaringsplads på Mændenes Hjem.

Hvert år skiller danskerne sig af med 90.000 ton tøj på landsplan, og mindst 31.000 ton anslås at blive smidt ud som dagrenovation/småt brændbart (kilde: DAKOFA, Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer). Tekstilers genbrugs- og genanvendelsespotentiale udnyttes dermed langt fra optimalt. Tøjet ender ofte i skraldespandene, fordi det er svært for borgere at finde steder at aflevere brugte tekstiler – dette oplever værestederne på Vesterbro på nærmeste hold. Mange lokale afleverer brugte tekstiler i håb om at det kan bruges af andre, så man på den måde bidrager til bæredygtig grøn og social bevidsthed i samfundet

Tanken bag videreudviklingen af genanvendelse og sortering af tekstiler er, at fortsætte og udvikle vores nuværende arbejde med at indsamle tøj, både fra væresteder på Vesterbro, og fra lokale beboere.

Genanvendelsesprojektet vil være med til, at give lokale beboere mulighed for, at kunne aflevere deres brugte tekstiler på en nem og effektiv måde, give hjemløse og udsatte på værestederne et bedre udvalg af tøj samt genbruge og genanvende meget større mængder tøj og tekstil end situationen er i dag.

I tøjprojektet deltager forskellige aktører med forskellige baggrunde og arbejdsopgaver. Der vil være ansatte gennem Mændenes Hjem, frivillige samt socialt udsatte der deltager gennem Beskæftigelsen. Til sammen skal de løse opgaven; at få genanvendt tøj og tekstiler på den mest effektive og bæredygtige måde med brugerinddragelse som et grundelement.

Efter modtagelsen på Mændenes Hjem, fragtes tøjet over til vores Tøjdepot, hvor tøjet sorteres og vurderes efter tre prioriterede kategorier. De tre respektive kategorier i prioriteret rækkefølge hedder; 1) Tøj til brugere af og beboere på Mændenes Hjems tilbud, 2) Tøj til videresalg i genbrugsbutikken, 3) Overdragelse af tøj til relevante organisationer eller projekter 4) Overdragelse af tøj til vores eksterne partner.

Efter sorteringen af tøjet på Tøjdepotet, skal det sorterede tøj fragtes til de steder som de sorterede kategorier repræsenterer. Tøjet som passer i Mændenes Hjems tøjudlevering opmagasineres på Tøjdepotet, hvorefter det fragtes over på Mændenes Hjem og bliver tilgængeligt i tøjrummet og dermed genanvendes direkte. Denne kategori prioriteres først.

Tøj som falder uden for denne kategori men vurderes egnet til videresalg i butikken Solodaritet sorteres i en kategori for sig. Her vil tøjet også blive genanvendt direkte gennem et salg til private, som dermed også udgør det økonomiske grundlag for, at tøjprojektet i sidste ende kan blive økonomisk bæredygtigt. Butikken organiseres gennem Mændenes Hjem og ansatte herunder og salget i butikken varetages af frivilligt engagerede. Salget af tøj i Butikken Solodaritet, skal finansiere udgifterne i forbindelse med projektet og et eventuelt overskud vil blive overført til Beskæftigelsen og dermed andre projekter der benytter sig af brugerinddragelse og støttet beskæftigelse.

Den sidste sorteringskategori indebærer det tøj som ikke passer ind i målgruppen og som ikke vurderes egnet til salg i Solodaritet. Denne kategori repræsenterer det sidste led i genanvendelsestanken, hvor alt det tøj som vi i Mændenes Hjem regi, ikke har kapaciteten til at genanvende på den mest hensigtsmæssige måde, må overlades til andre projekter/organisationer og til syvende og sidst en ekstern partner, som derefter genanvendes i udlandet og i sidste ende genanvendes i en tekstilmølle, hvorefter tøjfibrene kan genbruges i andre tekstiler.

De tre forskellige kategorier og sorteringen af tøjet repræsenterer dermed de tre grundelementer som er fundamentet i Tøjprojektet; (direkte) genanvendelse af tøj og tekstiler, brugerinddragelse gennem støttet beskæftigelse og økonomisk bæredygtighed.

Brugerinddragelse:

Mændenes Hjem har siden begyndelsen af 2015 drevet et beskæftigelsesprojekt, der har fokus på at skabe meningsfuld beskæftigelse for udsatte mennesker. Gennem positive erfaringer med brugerinddragelse på vores cafeer og væresteder, er vi lykkedes med at få udsatte borgere i støttet beskæftigelse. Det at indgå i et socialt arbejdsfællesskab hvor man er betydningsfuld og har en vigtig rolle, bidrager til en (re)socialisering i samfundet, og de udsatte bringes på den måde tættere på arbejdsmarkedet. Deltagerne i Beskæftigelsen er socialt udsatte voksne, der opholder sig i og omkring Indre Vesterbro. Nogle er stofafhængige, nogle bor på Mændenes Hjem, mens andre er hjemløse.

Et af de bærende elementer i projektet er at få skabt meningsfuld og støttet beskæftigelse for nogle af de socialt udsatte borgere der bevæger sig rundt på Indre Vesterbro. Det er vores forhåbning, at projektet kan være med til, at give de som deltager gennem Beskæftigelsen nogle faste rammer med meningsfuldt arbejde. Samtidigt er det vores håb at de deltagende vil udvikle et større ejerskab i Tøjprojektet og i takt med dette løfte opgaven om at vidensdele med de andre deltagende.

I Tøjprojektet skal de der deltager gennem Beskæftigelsen, være med til, at sortere tøjet og drive stedet Tøjdepotet, som et centralt element i Tøjprojektet, da al sortering af tøj foregår her. Der vil være daglig aktivitet mellem klokken 10-13 i Tøjdepotet for de som deltager gennem Beskæftigelsen.

Vi forventer at de deltagende vil indgå i et arbejdsfællesskab med fokus på, at kunne deltage efter evne og samtidigt rumme de andre deltagende i projektet både ansatte og frivilligt engagerede.

De som deltager igennem Beskæftigelsen vil modtage en arbejdsdusør på 25 kroner i timen før skat for deres indsats, en takst der er fastsat af servicelovens § 103-106. De udsatte, som kommer til at arbejde med sortering af det donerede tøj, skal udføre opgaven i samarbejde med projektkoordinatoren og de andre involverede, da fællesskabet og de sociale relationer er en vigtig faktor for at projektet kan lykkedes.