Mændenes Hjem tilbyder flere forskellige former for bolig og overnatning. Alt fra en seng for natten til en permanent bolig. Boafdelingen består af en boenhed (§ 107), et bofællesskab (§ 108) og et herberg (§ 110).

Mændenes Hjems tilbud er generelt åbne for begge køn, men du kan kun bo på Mændenes Hjems boafdelinger, hvis du er mand. Kvinder kan overnatte på Cafe Klare.

Herberget har 27 eneværelser. Der kræves ingen visitation, det vil sige, at man kan henvende sig direkte fra gaden til personalet og få en plads. Herberget har to faste medarbejdere.

Herbergets målgruppe er hjemløse mænd, der har behov for et midlertidigt ophold af kortere varighed. Efter ophold op herberget flytter beboerne eksempelvis i ACT-boliger, CTI-boliger, skæve boliger, § 107 & § 108-botilbud, behandlingstilbud eller i egen lejlighed.

Herberget har de senere år haft mange beboere med flygtninge- og indvandrerbaggrund og et stort misbrug. Ud fra beboerens ønsker, problemer og ressourcer lægges en plan for, om beboeren skal videre i egen bolig, botilbud eller i behandling.

Tæt og tillidsfuld kontakt til beboeren er et vigtigt element i god sagsbehandling. Medarbejdernes tilgang til beboerne er naturligvis samtaler om beboerens situation samt opbygning af tillid mellem parterne. En indskrivningssamtale, udarbejdelse af opholdsplan og forandringskompas samt informationsmateriale på forskellige sprog, inddragelse af tolk og samtale om gensidige forventninger er også redskaber i det daglige arbejde.

 

Boenheden er et §107-tilbud med 10 pladser placeret på tredje sal i Lille Istedgade 2.

Beboerne i boenheden har langvarig tilknytning til stof- og hjemløsemiljøet. Det er mennesker, som af forskellige grunde ikke vil have gavn af at bo i egen bolig eller komme i behandling for deres afhængighed. Personalet i boenheden består af en pædagog og en sygeplejerske, som arbejder for at skabe gode, stabile og kontinuerlige livsvilkår for den enkelte beboer. Boenheden er beboernes hjem, hvilket blandt andet indebærer respekt for privatlivet, hyggelige rammer og sociale fællesskaber. I boenheden er der for eksempel fælles ferieture, fællesspisning, biografture og andre aktiviteter. Boenheden er et midlertidigt botilbud, men mange beboere har meget lange ophold.

Udgangspunktet for arbejdet i Boenheden er altid at møde den enkelte beboer, hvor han er. Det socialfaglige arbejde må altid differentieres fra person til person og fra situation til situation. Arbejdet i Boenheden har skadesreducerende karakter. Det er derfor sjældent målet med den socialfaglige indsats, at den enkelte beboer skal blive stoffri. Arbejdet er tilrettelagt, så den enkelte beboers livskvalitet optimeres. Beboerne i boenheden kan i udgangspunktet ikke være plejekrævende. Det vil sige, at beboerne skal være mobile, selv skal kunne gøre rent på deres værelse, og selv være i stand til at varetage den personlige hygiejne på et rimeligt niveau.

Bofællesskabet har plads til otte beboere og er placeret på 4. sal i Lille Istedgade 2. Mændenes Hjem bofællesskab er beboernes hjem. Beboerne har længerevarende ophold i bofællesskabet, det vil sige ophold på mange år. Personalet består af fire personer, som har pædagogisk baggrund.

I bofællesskabet bor mennesker med psykiske problemstillinger og et aktivt stofbrug. Målgruppen er typisk karakteriseret ved talrige indlæggelser på psykiatriske afdelinger samt talrige ophold på herberger og forsorgshjem.

Bofællesskabets ambition er at være et godt, rummeligt og permanent botilbud for en gruppe af mennesker, der ikke har mulighed for at bo andre steder. Bomiljøet skal være hjemligt og omsorgsfuldt med plads til det enkelte individ. Bofællesskabet skal give rum til at den enkelte beboer kan bruge egne ressourcer og derigennem få en øget livskvalitet. Ved indflytning af nye beboere tilstræbes det, at man tager hensyn til den nuværende beboergruppe. I bofællesskabet findes accept af den enkelte beboers anvendelse af medicin og euforiserende stoffer.

I Bofællesskabet er vægten i arbejdet placeret på udførelsen af en lang række omsorgsopgaver. Et samlingspunkt i hverdagen er måltiderne. Medarbejderne sørger for, at der er varm mad og hjælper beboerne med almindelige dagligdagsopgaver som rengøring, tøjvask og medicinadministration. Samtidig har medarbejderne en rolle i forhold til at koordinere og medvirke til at hver enkel beboer kommer af sted til aftaler på f.eks. hospitalet, specialambulatorier m.m.