Særligt ansvarsområde: Instrukser, vejledninger og koordinering:

Mændenes Hjem er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns kommune. Mændenes hjem driver en række social- og sundhedsfaglige tilbud på Vesterbro i København. Dagligt er Mændenes Hjem i kontakt med 5-700 forskellige borgere, der lever i en udsat livssituation, ofte berørt af stofafhængighed, hjemløshed, psykiatri mv.

Vi søger en initiativrig, selvstændigt tænkende og struktureret sygeplejerske til klinikarbejde på Mændenes Hjem med primær ansættelse i Sundhedsrummet, Halmtorvet 9D og med ansvar for udarbejdelse og opdatering af instrukser og vejledninger. Arbejdet i Sundhedsrummet foregår i tæt samarbejde med de to sygeplejersker i den klinik, som ligger i sammenhæng med bo-afdelingen og Kontaktstedet på Mændenes Hjems adresse i Lille Istedgade. I Sundhedsrummet er der 3 sygeplejersker, en fodterapeut og en socialrådgiver. Derudover vil du være en del af Mændenes Hjems samlede sundhedsafdeling og forventes derfor at være fleksibel i forhold til også at understøtte de sundhedsfaglige indsatser på Mændenes Hjems andre afdelinger, f.eks. Café Klare og stofindtagelsesrummene.

Om jobbet

Ansvaret for instrukser og vejledninger består i at ajourføre eksisterende instrukser og vejledninger, samt være opmærksom på, hvornår der bør udarbejdes nye instrukser eller vejledninger. Jobbet kræver derfor, at du har motivation og initiativ til at sikre strukturen i arbejdet gennem brug af instrukser og vejledninger. Du vil have stor frihed på dette punkt, men du vil naturligvis få sparring til opgaven. Opgaven omkring koordinering handler om at andre sundhedsfaglige på Mændenes Hjem også skal arbejde efter de samme instrukser og vejledninger og det er derfor vigtigt, at du har tæt kontakt til disse og er med til at sikre en fælles retning i de sundhedsfaglige indsatser. Arbejdet med instrukser, vejledninger og koordinering vil blot være en lille del af din hverdag, da det er de kliniske opgaver, der fylder mest.

Som kliniksygeplejerske tager en stor del af opgaverne udgangspunkt i at levere sundhedsfaglige ydelser til brugerne af Sundhedsrummet, Kontaktstedet og beboere på Mændenes Hjem i tæt tværfagligt samarbejde med dine kolleger. Det være sig både akutte skader, diverse helbredsudfordringer og længerevarende forløb; både psykiatrisk, somatisk og socialt. Et vigtigt udgangspunkt for Sundhedsrummet er, at vi arbejder tæt sammen på tværs af fagligheder med henblik på at skabe et helhedsorienteret tilbud, hvor vi hjælper brugerne med at navigere på tværs mellem de social- og sundhedsfaglige ydelser, de måtte have behov for. Alle fem-syv medarbejdere i Sundhedsrummet har dermed et meget tæt samarbejde omkring hver enkelt bruger.

Det meste af den medicinske behandling udføres i samarbejde med og på delegering fra Københavns Kommunes Sundhedsteams læger, som du er i telefonisk kontakt med i løbet af ugen og som kommer til Mændenes Hjem én gang om ugen. Her kan I sammen drøfte de patienter, der er i gang med eller har brug for behandling. Der kan ligeledes være frivillige læger, som du skal samarbejde med.

Enkelte har kontakt med egen læge og flere har hyppige hospitalsindlæggelser. I mange tilfælde er det op til dig at være bindeled til det etablerede sundhedssystem med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Dette være sig både før indlæggelse, under indlæggelse, i forbindelse med udskrivelser og efter udskrivelsen. En del opgaver i forbindelse med udskrivelser vil have socialfaglig karakter og det er væsentligt at du i størst muligt omfang inddrager relevante samarbejdspartnere med henblik på at sikre god koordinering omkring de udsatte borgere.

Samtidig vil en del af funktionen være at indgå i det arbejdsfællesskab, der foregår rundt omkring klinikken; det kan være på gangen i Sundhedsrummet eller i Kontaktstedet på Lille Istedgade, hvor du vil arbejde tæt sammen med kolleger der f.eks. er socialfaglige og I vil sammen skulle varetage opgaver, der støtter op om den enkelte bruger.

Eftersom målgruppen ofte er vanskelig at motivere til behandling, er relationsarbejdet en vigtig del af funktionen. Det er væsentligt, at du er i stand til at skabe en tryg og stabil relation, om end mange ofte vil bryde de aftaler, I indgår, som følge af livet som stofafhængig, hjemløs og andre komplekse udfordringer.

Mange situationer i dagligdagen kræver særlig opfindsomhed og kreativitet samtidig med at du skal være bevidst om begrænsninger som følge af sundhedsloven.

Af konkrete opgaver kan nævnes

 • Vurdering af helbredstilstand, evt. med indlæggelse til følge
 • Sårpleje
 • Behandling af fnat, lus og andre lignende tilstande
 • Motivation til egenomsorg
 • Medicindosering
 • Drift i form af f.eks. bestilling af medicin, varer og andet udstyr
 • Konflikthåndtering
 • Relationsarbejde
 • Koordinering
 • Og meget andet som i mange tilfælde er ganske uforudsigeligt

Om dig 

Det forventes at du er handlekraftig og fleksibel, og at du formår at sætte dette i struktur, så andre er i stand til at forstå og videreføre dit arbejde, når du ikke er der.

Du skal være i stand til at

 • Dokumentere korrekt
 • Udarbejde skriftligt materiale der er tydeligt og struktureret
 • Samarbejde tæt og respektfuldt med andre faggrupper
 • Holde overblik over komplicerede behandlingsforløb
 • Respektere og værdsætte brugerne
 • Håndtere konflikter
 • Vurdere alvorsniveauet i akutte situationer
 • Finde på kreative løsninger
 • Navigere i en ofte kaotisk hverdag

Det vil være en fordel, hvis du har

 • Minimum 5 års erfaring som sygeplejerske
 • Erfaring med instrukser og vejledninger
 • Erfaring med målgruppen af hjemløse, stofbrugere og storforbrugere af alkohol
 • Erfaring med sårpleje

Formalia

Stillingen er en fast stilling på 37 timer/uge med start 1. marts 2023. Arbejdstiderne er i udgangspunktet dagtid, men det kan blive aktuelt, at du skal indgå i den frivillige lægetjeneste, der ligger 1 gang om ugen til kl. 21. Dette vil dog ikke være fast hver uge og er ikke planlagt at indgå i stillingen på nuværende tidspunkt. Du referer til den sundhedsfaglige leder på Mændenes Hjem.

Løn efter gældende overenskomst for området.

Ansøgningsfrist søndag den 22. januar 2023

Ansøgning samt CV sendes til Majken Fuglsang, Sundhedsfaglig leder, Mændenes Hjem: maf@maendeneshjem.dk

Ansættelsessamtaler vil blive holdt torsdag den 26. januar 2023.

Vil du høre mere om stillingen kan du ringe til Sundhedsfaglig leder, Majken Fuglsang på 5060 0504.