Bo på Mændenes hjem

Mændenes Hjem tilbyder flere forskellige former for bolig og overnatning. Alt fra en seng for natten til en mere længerevarende bolig.

Mændenes Hjems tilbud er åbne for alle køn. Cafe Klare er dog et skærmet tilbud kun til kvinder.

Bo på Mændenes hjem
Bo på Mændenes hjem

Herberget har 27 eneværelser. Der kræves ingen visitation; det vil sige, at man kan henvende sig direkte fra gaden til personalet og få en plads. Herberget har to faste medarbejdere.

Herbergets målgruppe er hjemløse mænd og kvinder, der har behov for et midlertidigt ophold af kortere varighed. Efter ophold på herberget flytter beboerne eksempelvis i skæve boliger, andre botilbud med støtte, behandlingstilbud eller i egen lejlighed.

Ud fra beboerens ønsker, problemer og ressourcer lægges en plan for den enkelte beboer.

Tæt og tillidsfuld kontakt til beboeren er et vigtigt element i god sagsbehandling. Medarbejdernes tilgang til beboerne er naturligvis samtaler om beboerens situation samt opbygning af tillid mellem parterne. En indskrivningssamtale, udarbejdelse af opholdsplan og forandringskompas samt samtale om gensidige forventninger er også redskaber i det daglige arbejde.

Boenheden er et §107-tilbud med 10 pladser.

Beboerne i boenheden har langvarig tilknytning til stof- og hjemløsemiljøet. Det er mennesker, som af forskellige grunde ikke vil have gavn af at bo i egen bolig eller komme i behandling for deres afhængighed lige nu og her. Boenheden er beboernes hjem, hvilket blandt andet indebærer respekt for privatlivet, hyggelige rammer og sociale fællesskaber. I boenheden er der for eksempel fælles ferieture, fællesspisning, biografture og andre aktiviteter. Boenheden er et midlertidigt botilbud, men mange beboere har meget lange ophold.

Udgangspunktet for arbejdet i Boenheden er altid at møde den enkelte beboer, hvor han eller hun er. Det socialfaglige arbejde må altid differentieres fra person til person og fra situation til situation. Arbejdet i Boenheden har skadesreducerende karakter og er tilrettelagt, så den enkelte beboers livskvalitet optimeres. Beboerne i boenheden kan i udgangspunktet ikke være plejekrævende. Det vil sige, at beboerne skal være mobile, selv skal kunne gøre rent på deres værelse og selv være i stand til at varetage den personlige hygiejne på et rimeligt niveau.

Bofællesskabet har plads til otte beboere. Mændenes Hjems bofællesskab er beboernes hjem. Beboerne har længerevarende ophold i bofællesskabet, det vil sige ophold på mange år.

I bofællesskabet bor mennesker med psykiske og psykiatriske problemstillinger og samtidigt et aktivt stofbrug. Målgruppen er typisk karakteriseret ved talrige indlæggelser på psykiatriske afdelinger samt talrige ophold på herberger og forsorgshjem.

Bofællesskabets ambition er at være et godt, rummeligt og permanent botilbud for en gruppe af mennesker, der ikke har mulighed for at bo andre steder. Bomiljøet skal være hjemligt og omsorgsfuldt med plads til det enkelte individ. Bofællesskabet skal give rum til, at den enkelte beboer kan bruge egne ressourcer og derigennem få en øget livskvalitet.

I bofællesskabet er vægten i arbejdet placeret på udførelsen af en lang række omsorgsopgaver. Et samlingspunkt i hverdagen er måltiderne. Medarbejderne sørger for, at der er varm mad og hjælper beboerne med almindelige dagligdagsopgaver som rengøring, tøjvask og medicinadministration. Samtidig har medarbejderne en rolle i forhold til at koordinere og medvirke til, at hver enkel beboer kommer afsted til aftaler på f.eks. hospitalet, specialambulatorier m.m.